Година 2018, Брой 1

Дата на издаване

25.6.2018 г.

Съдържание

 • Нина Котева, Десислава Тотева, Емилия Соколова
  Методологически и методически въпроси на икономическата устойчивост на земеделието и земеделските стопанства
  JEL: Q12, Q56
  Резюме: Въз основа на критичен преглед на научната литература е изведено определение на категорията „икономическа устойчивост”: динамичното развитие на аграрните системи за продължителен период в съответствие с промените на външната и... Въз основа на критичен преглед на научната литература е изведено определение на категорията „икономическа устойчивост”: динамичното развитие на аграрните системи за продължителен период в съответствие с промените на външната и вътрешна среда, осигуряващи ефективното й функциониране, добро финансово състояние и конкурентоспособност. Следвайки йерархическите нива на системата за оценка на икономическата устойчивост първо са подбрани принципите, а след това критериите и количествените показатели за оценка, които да отразяват особеностите, основните и значими аспекти от функционирането на отрасъл селско стопанство и земеделските стопанства.
 • Н. Гущеров
  МОДЕЛИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
  JEL: D11
  Резюме: Моделите на потребителско поведение позволяват визуалното представяне във вид на схема на изследвания обект и процесите, които той обхваща, както и измененията, които настъпват в тях при промяна в някои от променливите, влияещи на... Моделите на потребителско поведение позволяват визуалното представяне във вид на схема на изследвания обект и процесите, които той обхваща, както и измененията, които настъпват в тях при промяна в някои от променливите, влияещи на процеса. Целта на настоя-щата разработка е свързана с извеждането на съдържателен модел, описващ в детайли поведението на потребителите в процеса на за-купуване на стоката електроенергия. Обект на изследването е потребителят на електроенергия, а предмет са приложимите модели, описващи неговото поведение при консумация на стоката. Извършеният анализ показва, че за изпълнението на целта трябва да се отчитат в еднаква степен както емоционалните реакции, норми и социални фактори, така и основните икономически величини (цена, доходи и цена на стоките заместители).
 • Румен Георгиев, Милен Велушев
  ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ И КОНКУРЕНТНИТЕ ПОЗИЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
  Резюме: Днес повече отвсякога се налага, България да намери своето място в икономическата структура на Европейския съюз. Предвид желанието за интензифициране на икономическия растеж, Съюзът поставя пред членовете си задачата да открият... Днес повече отвсякога се налага, България да намери своето място в икономическата структура на Европейския съюз. Предвид желанието за интензифициране на икономическия растеж, Съюзът поставя пред членовете си задачата да открият онези предимства, които ще им позволят да се специализират в производството на стоки и услуги с висока добавена стойност. Тази специализация ще фокусира усилията на всяка страна за култивиране на собствените сравнителни предимства, а предпочитаният инструмент е парадигмата на иновациите. За да отговори на това предизвикателство, България създава „Иновационна стратегия за интелигентна специализация“ през 2014 г. Целта на това изследване е да изясни доколко тази Стратегия отразява реалните възможности на местната икономика да повиши добавената стойност посредством иновации в конкретни, посочени в горния документ, технологични области. Резултатите разкриват, че авторите на Иновационната стратегия не са следвали логиката на Европейската комисия и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за идентифициране на икономическите дейности, които имат реален потенциал като сравнителни предимства и ключови компетентности и, респективно, където може да се очаква най-бърз и устойчив прираст на добавена стойност чрез внедряване на иновации. Поради това и нейната роля в икономическата политика на страната е силно занижена.
 • Стефан Симеонов, Теодор Тодоров
  ФОРМИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ ЗА АКЦИИ, ТЪРГУВАНИ НА БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА ЗА ПЕРИОДА АВГУСТ 2016 – ДЕКЕМВРИ 2017
  Резюме: Анализът на акциите обичайно е концентриран върху риска и дохода, като пренебрегва третия инвестиционен параметър  пазарната ликвидност. Ако за големите световни борси пазарната ликвидност се приема за даденост, то тя се... Анализът на акциите обичайно е концентриран върху риска и дохода, като пренебрегва третия инвестиционен параметър  пазарната ликвидност. Ако за големите световни борси пазарната ликвидност се приема за даденост, то тя се очертава като основен проблем за развиващите се капиталови пазари, към които се отнасят фондовите борси на новите пазарни икономики от балканските страни. В настоящото изследване въвеждаме и прилагаме модел за комплексно оценяване на пазарната ликвидност на борсово търгуваните дружества. Анализът на риска, кохерентните алтернативи на VaR и цялостният инвестиционен профил допълваме с честотния анализ на променливостта. На базата на развитата комплексна методика формираме пълноценни инвестиционни профили на дружествата с най-голяма и най-малка пазарна капитализация от четирите индекса на Българска¬та фондова борса – София за периода август 2016 – декември 2017 г.