ФОРМИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ ЗА АКЦИИ, ТЪРГУВАНИ НА БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА ЗА ПЕРИОДА АВГУСТ 2016 – ДЕКЕМВРИ 2017

Автори

Ключови думи
инвестиционен профил; инвестиционни параметри; микро¬индикатори и микропоказатели за пазарна ликвидност; коефициент на търговските дни; коефициент на търгувания обем; пазарен риск; честотен анализ на променливостта.

Резюме
Анализът на акциите обичайно е концентриран върху риска и дохода, като пренебрегва третия инвестиционен параметър  пазарната ликвидност. Ако за големите световни борси пазарната ликвидност се приема за даденост, то тя се очертава като основен проблем за развиващите се капиталови пазари, към които се отнасят фондовите борси на новите пазарни икономики от балканските страни. В настоящото изследване въвеждаме и прилагаме модел за комплексно оценяване на пазарната ликвидност на борсово търгуваните дружества. Анализът на риска, кохерентните алтернативи на VaR и цялостният инвестиционен профил допълваме с честотния анализ на променливостта. На базата на развитата комплексна методика формираме пълноценни инвестиционни профили на дружествата с най-голяма и най-малка пазарна капитализация от четирите индекса на Българска¬та фондова борса – София за периода август 2016 – декември 2017 г.

JEL Класификатор: G11; G12; G14; G17
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 32
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Методологически и методически въпроси на икономическата устойчивост на земеделието и земеделските стопанства

    Въз основа на критичен преглед на научната литература е изведено определение на категорията „икономическа устойчивост”: динамичното развитие на аграрните системи за продължителен период в съответствие с промените на външната и вътрешна среда, осигуряващи ефективното й функциониране, добро финансово състояние и конкурентоспособност. Следвайки ...

  • ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ И КОНКУРЕНТНИТЕ ПОЗИЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

    Днес повече отвсякога се налага, България да намери своето място в икономическата структура на Европейския съюз. Предвид желанието за интензифициране на икономическия растеж, Съюзът поставя пред членовете си задачата да открият онези предимства, които ще им позволят да се специализират в производството на стоки и услуги с висока добавена стойност. ...

  • МОДЕЛИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

    Моделите на потребителско поведение позволяват визуалното представяне във вид на схема на изследвания обект и процесите, които той обхваща, както и измененията, които настъпват в тях при промяна в някои от променливите, влияещи на процеса. Целта на настоя-щата разработка е свързана с извеждането на съдържателен модел, описващ в детайли поведението ...