Година 2017, Брой 1

Дата на издаване

8.6.2017 г.

Съдържание

 • Димитър Канев
  ЧУВСТВОТО ЗА ДЪЛГ КАТО ОГРАНИЧИТЕЛ НА ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ЛИЧНИЯ ИНТЕРЕС
  Резюме: Използвайки подхода на поведенческата икономика и резултатите от собствено емпирично проучване, статията анализира границите на преследването на личния интерес. Целта е да се трансферират световните научни знания за влиянието върху... Използвайки подхода на поведенческата икономика и резултатите от собствено емпирично проучване, статията анализира границите на преследването на личния интерес. Целта е да се трансферират световните научни знания за влиянието върху човешките действия на общите правила на нравствеността, да се установят нравствените стандарти на изследваната общност и да се потърсят нови емпирични факти за въздействието на чувството за дълг. Потвърждава се, че хората се ръководят от чувството за дълг, загрижени са за благосъстоянието на другите и в действията си проявяват отговорност и отзивчивост, независимо дали се облагодетелстват индивидуално или колективно, стремят се да третират останалите реципрочно, оценяват пазарните феномени през призмата на нравствените си чувства. В сравнение с „Homo Economicus” реалният човек е еднов-ременно по-морален, добър и привлекателен, когато среща съответстващо на установените морални норми отношение, и по-неморален, зъл и противен, когато е третиран в разрез с тях.
 • Стефан Симеонов
  МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА ТРЕНДА В БОРСОВАТА АКТИВНОСТ, БАЗИРАНА НА ИНДИКАТОРНИТЕ СИГНАЛИ И ЧЕСТОТНАТА ПРОМЕНЛИВОСТ
  Резюме: При анализа на пазарния тренд се ползват различни технически и статистически методи и показатели, които обичайно се прилагат самостоятелно. Някои от основните принципи в техническия анализ, както и голяма част от количествените... При анализа на пазарния тренд се ползват различни технически и статистически методи и показатели, които обичайно се прилагат самостоятелно. Някои от основните принципи в техническия анализ, както и голяма част от количествените показатели, нямат достатъчна популярност. Налице са неизяснени въпроси относно изменението на информационните индикатори през пазарния тренд и същевременно се открива нереализиран потенциал в аналитичните методи. Всичко това поставя необходимостта от едно по-задълбочено и комплексно изследване на първичните борсови индикатори. За целта предлагаме комплексна методология за анализ на пазарния тренд, която интегрира сигналните функции на борсовите индикатори, статистическата вариация и честотната променливост, като прецизира тяхното изменение в отделните пазарни фази.
 • Христина Николова
  ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В ТРАНСПОРТНИЯ ОТРАСЪЛ
  Резюме: Представеното в статията изследване има за цел да разкрие потенциала за разширяване и интензифициране на публично-частните партньорства при изпълнението на транспортни инфраструктурни проекти. Предмет на изследването са... Представеното в статията изследване има за цел да разкрие потенциала за разширяване и интензифициране на публично-частните партньорства при изпълнението на транспортни инфраструктурни проекти. Предмет на изследването са съществуващите инструменти за насърчаване на ПЧП в транспортния сектор. В статията е представен анализ на европейския опит и резул¬тати от прилагането на инструменти за насърчаване на ПЧП в транспортния сектор. Обобщен е опитът на Европейската инвестиционна банка при използването на тези инструменти, които ще придобиват все по-важно значение след промяна в начина на използване на структурните фондове и отпускането на европейско финансиране за инфраструктурните проекти след 2020 г. Направен е критичен анализ на възможните форми за прилагане на ПЧП в транспортния отрасъл, дефинирани са областите на приложение и ползите от тях и са очертани основните проблематични области пред публичния и частния сектор при прилагане на ПЧП като форма за финансиране на проектите за изграждане на транспортна инфраструктура в страната.
 • Храбрин Башев
  УСТОЙЧИВОСТ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – РАВНИЩЕ, ФАКТОРИ, ПЕРСПЕКТИВИ
  Резюме: В тази статия се прилага холистичен подход и се оценява устойчивостта на стопанствата на физически лица в страната. Най-напред се представя методиката на изследването и се прави обща характеристика на анкетираните стопанства. След... В тази статия се прилага холистичен подход и се оценява устойчивостта на стопанствата на физически лица в страната. Най-напред се представя методиката на изследването и се прави обща характеристика на анкетираните стопанства. След това се оценяват интегралната, управленческата, икономическата, социалната и екологическата устойчивост на фермите като цяло и от различен размер, производствената специализация, екологическото и географското местоположение. Накрая се прави оценка на факторите за подобряване на устойчивостта на фермите и изводи за по-нататъшни изследвания и усъвършенстване на оценителната практика в отрасъла.
 • Едуард Маринов
  ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ОСНОВНИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ СУБСАХАРСКА АФРИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
  JEL: F14, F50
  Резюме: Основната цел на статията е да се представят възможностите за търговия между България и Субсахарска Африка през призмата на географската структура на външнотърговските отношения с региона. Разгледана е външната търговия на България... Основната цел на статията е да се представят възможностите за търговия между България и Субсахарска Африка през призмата на географската структура на външнотърговските отношения с региона. Разгледана е външната търговия на България със субсахарските държави, като са обобщени тенденциите в динамиката на търговските потоци за периода 2003–2015 г., делът на Субсахарска Африка в българската външна търговия и стоковата структура на търговските потоци. В изложението подробно са представени основните търгувани продукти за водещите в търговските ни отношения страни, след което е разгледана динамиката на търговията с основните търговски партньори. В края са анализирани и най-сериозните случаи на по-сериозни колебания в търговията. Въз основа на анализа са направени изводи, показващи нарастващото значение на Субсахарска Африка във външнотърговските отношения на България.