Година 2013, Брой 1

Дата на издаване

9.5.2013 г.

Съдържание

 • Татяна Хубенова
  ФИСКАЛНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ И ДАНЪЧНИТЕ ПОЛИТИКИ НА НОВИТЕ СТРАНИ–ЧЛЕНКИ НА ЕС: ПРЕДИЗИКАТЕЛСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРИЧЕН СЪЮЗ И РЕФОРМАТА НА ФИСКАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ
  JEL: H6, E6, H32
  Резюме: Статията се фокусира върху проблемите на координацията на фискалната политика в Еврозоната и предизвикателствата за новите страни–членки на ЕС от Централна и Източна Европа при прилагането на различни национални фискални политики в... Статията се фокусира върху проблемите на координацията на фискалната политика в Еврозоната и предизвикателствата за новите страни–членки на ЕС от Централна и Източна Европа при прилагането на различни национални фискални политики в процеса на подготовка за встъпване в Европейския паричен съюз (ЕПС). Основният анализиран проблем касае оценката на въздействието на фискалния суверенитет в новите страни–членки на ЕС при прилагането на национални данъчни системи в периода на подготовка за влизане в Еврозоната. Анализирани са насоките, в които в новите страни–членки протича адаптацията на националните данъчни системи чрез по-добро използване на данъчната структура и на фискалните системи, за да се отговори на специфичните условия и приоритети на националните политики и да се постигне изискваната в ЕПС устойчивост на държавните финанси в средносрочен и дългосрочен аспект.
 • Радослав Цончев, Стоименка Тонова
  ФИНАНСОВИТЕ ИНОВАЦИИ И НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ
  Резюме: Мнозинството специалисти споделят мнението, че една от основните причини за световната финансова криза от 2007-2009 г. е провалът в областта на регулацията както като законодателна рамка, така и като практика. За съжаление,... Мнозинството специалисти споделят мнението, че една от основните причини за световната финансова криза от 2007-2009 г. е провалът в областта на регулацията както като законодателна рамка, така и като практика. За съжаление, традиционната финансова теория не успя адекватно да отчете сложността на модерните финансови пазари. Тя не разкри в дълбочина същността на финансовите иновации, допусна и в известен смисъл подкрепи дерегулацията и пазарната саморегулация, като по този начин позволи широко разпространение на иновациите. Това изследване е опит да се отговори на потребността от по-добро разбиране на финансовите иновации, да се назоват и анализират регулативните предизвикателства, породени от динамиката на пазарите и да се оценят направените до този момент стъпки. Не напразно регулативните реформи заеха централно място в следкризисния период. Техният прогрес през последните две-три години беше впечатляващ, но ние определено считаме, че предстои да се направи още много.
 • Цветан Дилков
  ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДИКАТА „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”
  Резюме: Понастоящем преструктурирането е едно от съществените направления в дейността практически на всяко предприятие, насочена към успешен бизнес, а също така и ефективен пазарен инструмент за повишаване на неговата... Понастоящем преструктурирането е едно от съществените направления в дейността практически на всяко предприятие, насочена към успешен бизнес, а също така и ефективен пазарен инструмент за повишаване на неговата конкурентоспособност. Преструктурирането подразбира системния характер на оптимизация на функционирането на предприятието. То включва многоаспектен и взаимносвързан комплекс от мероприятия, процеси, методи. Започва с комплексна диагностика на компанията и стига до реорганизация както на организационната структура, така и на бизнес процесите на базата на съвременните подходи към управлението, в това число и методологията за управление на качеството, реинженеринга на бизнес процесите, информационните технологии и системите. Целта на тази публикация е да помогне на ръководителите и мениджърите да получат „качествено виждане” за практическата версия на процеса по подготовката и провеждането на преструктурирането на предприятието, в който активното или даже пасивното използване на някои елементи на методиката за управление на проекти ще позволи успешно да се реализира набелязаната програма за преструктуриране.
 • Донка Желязкова
  СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА В ЛОГИСТИЧНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ
  JEL: L89
  Резюме: Концентрацията в логистичния сектор се разглежда в теоретичен план, като се извеждат основни характеристики, които могат да бъдат откроени като съществени при описание на модерните комплекси с логистично предназначение, каквито са:... Концентрацията в логистичния сектор се разглежда в теоретичен план, като се извеждат основни характеристики, които могат да бъдат откроени като съществени при описание на модерните комплекси с логистично предназначение, каквито са: местоположение, размер на площите, вид на площите, техническа спецификация, допълнителни площи, инфраструктура, услуги. Систематизирани са показатели за оценка на състоянието и равнището на концентрация в логистиката, като се прилагат методите на групиране и на усредняване. На тази основа се провежда изследване на концентрацията в логистичния сектор на България и се формулират някои перспективи и възможности за развитие.
 • Поля Ангелова
  СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА АГРАРНАТА СТАТИСТИКА В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Развитието на аграрната статистика в България през последните две десетилетия е съпътствано от редица проблеми от организационно и методологическо естество. От една страна, те са породени от цялостното преустройство на аграрния... Развитието на аграрната статистика в България през последните две десетилетия е съпътствано от редица проблеми от организационно и методологическо естество. От една страна, те са породени от цялостното преустройство на аграрния сектор – промени във формата на собственост, поземлените отношения, производствено-отрасловото преструктуриране, аграрната политика, което доведе до сериозни трудности при провеждане на статистическите наблюдения. От друга страна, подготовката на страната за присъединяване към Европейския съюз наложи институционална и правна хармонизация както в областта на селското стопанство, така и в областта на статистиката, в т.ч. и на аграрната. Това обуслови необходимостта от създаване на нова специализирана институционална структура, орган на статистиката, която да осъществява статистическите изследвания в селското стопанство в съответствие с европейските изисквания. В настоящата разработка се разглеждат провежданите статистически наблюдения в селското стопанство, с цел да се очертае организационната и методологичната рамка на съвременната аграрната статистика в България. Акцентирано е върху техните методологични аспекти и основни елементи на организацията им – обхват, обект, периодичност, форма на провеждане, източници на информация.