Година 2016, Брой 1

Дата на издаване

30.6.2016 г.

Съдържание

 • Цвета Зафирова
  Управление на нефинансовите рискове при вземане на стратегически решения
  Резюме: В стратегическото управление рискът има особено значение при избора на алтернатива в стратегическите решения. В специализираната литература съществуват много методи и модели за определянето на финансовия риск. В стратегическия избор... В стратегическото управление рискът има особено значение при избора на алтернатива в стратегическите решения. В специализираната литература съществуват много методи и модели за определянето на финансовия риск. В стратегическия избор не малко влияние оказва и т.нар. нефинансов риск. От него в голяма степен зависи правилният избор на стратегическо решение. Целта на студията е да предложи технология за управление на нефинансовия риск при вземане на стратегически решения. Тя е изведена на основата на теоретични изследвания на учени, добрите световни практики и методологията на стратегическото управление. Предложената технология, паралелно с детайлно изяснените етапи в нея, ще помогнат на организациите при вземане на управленски решения, вкл. и стратегически.
 • Храбрин Башев
  Устойчивост на фермата
  Резюме: Статията дава отговор на въпросите „какво представлява устойчивостта на фермата”, „кои са механизмите и формите за управление на фермерската устойчивост”, и „как да оценим равнището на устойчивост на земеделските стопанства”. Първо... Статията дава отговор на въпросите „какво представлява устойчивостта на фермата”, „кои са механизмите и формите за управление на фермерската устойчивост”, и „как да оценим равнището на устойчивост на земеделските стопанства”. Първо се анализира развитието на „концепцията” за устойчивост на фермата и тя се дефинира като способност на дадено стопанство да поддържа своите управленчески, икономически, екологически и социални функции в дългосрочен план. След това се систематизират принципните механизми и форми на управление на фермерска устойчивост, които включват институционалната среда, пазарни, частни, колективни, обществени и хибридни форми. След това се предлага система от критерии и показатели за оценка равнището на устойчивост на земеделските стопанства в съвременния етап от развитието на нашето селско стопанство. Накрая се представя подход за анализ и оценка на системата за управление на фермерската устойчивост.
 • Нина Котева
  Икономическа ефективност и финансова устойчивост на земеделските стопанства
  JEL: Q12, Q14
  Резюме: Целта на статията е да се изследват равнището и тенденциите на изменение на основни показатели, характеризиращи икономическата ефективност и финансовата устойчивост на земеделските стопанства. Изследването се базира на официална... Целта на статията е да се изследват равнището и тенденциите на изменение на основни показатели, характеризиращи икономическата ефективност и финансовата устойчивост на земеделските стопанства. Изследването се базира на официална статистическа информация (НСИ, МЗХ, Eurostat) и обхваща периода 2006–2013 г. Използват се следните методи на изследване: системен и сравнителен анализ; метод на статистическите групировки, индуктивни и дедуктивни методи за анализ. Резултатите от изследването показват, че няма ясно изразена трайна тенденция към повишаване на ефективността и финансовата устойчивост на земеделските стопанства в страната. Икономическите резултати на стопанствата с полски култури многократно превишават постигнатите показатели в останалите типове стопанства, което се дължи главно на по-големите размери на стопанствата и получена подкрепа, а не на по-ефективно производство. Най-неблагоприятно е състоянието на стопанствата с трайни насаждения.
 • Мая Ламбовска
  Методически характеристики на управление на риска в системите за вътрешен контрол
  JEL: C65, M10
  Резюме: Статията представя инструментите за приложение на алтернативен подход за управление на риска в системите за вътрешен контрол при революционни промени в развитието на организациите. В първата част на статията са демонстрирани... Статията представя инструментите за приложение на алтернативен подход за управление на риска в системите за вътрешен контрол при революционни промени в развитието на организациите. В първата част на статията са демонстрирани функциите и приложението на инструментариума за идентифициране и измерване на заплахите за организацията. Във втората част на статията са описани ролята и приложението на инструментариума за противодействие на заплахите за организацията. Предложеният инструментариум е илюстриран с някои резултати от изследователски проект „Теоретични основи на вътрешен стандарт за измерване и оценяване на заплахите към организациите”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката на РБългария.
 • Росица Колева, Стела Касабова
  Статистически методи за анализ на бизнес риска
  JEL: С10, G30
  Резюме: Дейността на стопанските субекти е съпътствана от множество рискове, породени от промени в средата, в която функционират. В икономическата теория и практика са обособени три основни вида риск – инвестиционен, финансов и стопански.... Дейността на стопанските субекти е съпътствана от множество рискове, породени от промени в средата, в която функционират. В икономическата теория и практика са обособени три основни вида риск – инвестиционен, финансов и стопански. Последният представлява вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, които се отразяват върху най-съществените финансови показатели на предприятието. Анализът на бизнес риска представлява система от специални знания, свързани с изследване на икономическите процеси в тяхната взаимна връзка и обусловеност. Той включва количествено измерване на фактори, обуславящи динамиката на показателите за риска, както и дейности по минимализиране на неговото въздействие. В разработката се характеризират статистически методи за анализ на риска, които са приложени при практическо изследване чрез измерителите на разсейване в три акционерни дружества.