МОДЕЛИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Автори

Ключови думи
потребителско поведение; модел на поведение; потребление на електроенергия

Резюме
Моделите на потребителско поведение позволяват визуалното представяне във вид на схема на изследвания обект и процесите, които той обхваща, както и измененията, които настъпват в тях при промяна в някои от променливите, влияещи на процеса. Целта на настоя-щата разработка е свързана с извеждането на съдържателен модел, описващ в детайли поведението на потребителите в процеса на за-купуване на стоката електроенергия. Обект на изследването е потребителят на електроенергия, а предмет са приложимите модели, описващи неговото поведение при консумация на стоката. Извършеният анализ показва, че за изпълнението на целта трябва да се отчитат в еднаква степен както емоционалните реакции, норми и социални фактори, така и основните икономически величини (цена, доходи и цена на стоките заместители).

JEL Класификатор: D11
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 21
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ И КОНКУРЕНТНИТЕ ПОЗИЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

    Днес повече отвсякога се налага, България да намери своето място в икономическата структура на Европейския съюз. Предвид желанието за интензифициране на икономическия растеж, Съюзът поставя пред членовете си задачата да открият онези предимства, които ще им позволят да се специализират в производството на стоки и услуги с висока добавена стойност. ...

  • Методологически и методически въпроси на икономическата устойчивост на земеделието и земеделските стопанства

    Въз основа на критичен преглед на научната литература е изведено определение на категорията „икономическа устойчивост”: динамичното развитие на аграрните системи за продължителен период в съответствие с промените на външната и вътрешна среда, осигуряващи ефективното й функциониране, добро финансово състояние и конкурентоспособност. Следвайки ...

  • ФОРМИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ ЗА АКЦИИ, ТЪРГУВАНИ НА БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА ЗА ПЕРИОДА АВГУСТ 2016 – ДЕКЕМВРИ 2017

    Анализът на акциите обичайно е концентриран върху риска и дохода, като пренебрегва третия инвестиционен параметър  пазарната ликвидност. Ако за големите световни борси пазарната ликвидност се приема за даденост, то тя се очертава като основен проблем за развиващите се капиталови пазари, към които се отнасят фондовите борси на новите ...