Година 2013, Брой 2

Дата на издаване

12.12.2013 г.

Съдържание

 • Росица Чобанова
  ТЕРИТОРИАЛНИ АСПЕКТИ НА ИНОВАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ: ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ
  JEL: R58, O21, O32
  Резюме: Студията дискутира териториалния аспект на развитието чрез обновяване, като го свързва с градовете, където общуването между хората и съответно възникването на проблеми и идеи за решаването име по-интензивно. Целта на изследването е... Студията дискутира териториалния аспект на развитието чрез обновяване, като го свързва с градовете, където общуването между хората и съответно възникването на проблеми и идеи за решаването име по-интензивно. Целта на изследването е да се постигне по-добро разбиране за това, кое определя един град като иновативен и какви са проблемите при изграждане на град или област като иновативни. Във връзка с това най-напред се характеризират методологиите за дефиниране, групиране и класиране на иновативните градове и сродните териториални формирования. Представят се резултати от първите най-обхватни класации на иновативните градове в света, в Европа и в Китай. Втората част на студията е посветена на характеристиката на дебатите за Европейска концепция за развитие на метрополните области като центрове за иновации в рамките на Европейската стратегия за развитие до 2020 г. Предложени са идеи за иновативно развитие на територии в България. Направено е заключение, че иновативното развитие в териториален аспект е свързано с развитието на големи градове и метрополни области, което изисква регулярно наблюдение, оценка и аргументирани мерки за развитието им, като се отчитат добрите световни практики.
 • Даниела Фесчиян
  УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕКАПИТАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
  JEL: М41
  Резюме: Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за счетоводното отчитане на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на... Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за счетоводното отчитане на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в предприятията от публичния сектор. Въпреки наличието на редица методики и указания все още липсва стандартизиран подход за счетоводно отчитане на изследваната група активи. Авторът предлага един усъвършенстван счетоводен модел и защитава тезата, че проблемът може да се реши само с приемането на счетоводни стандарти, които да заменят сегашната практика на регулиране на счетоводството в публичния сектор с указания и писма. С предложения модел за счетоводно отчитане ще се повишат надеждността и достоверността на счетоводната информация и в крайна сметка ще се усъвършенства счетоводната методология
 • Пламен Петков
  ИКОНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ФУНКЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ С ОТЧИТАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ШОКОВЕ
  Резюме: Функцията на инвестициите от икономическа гледна точка представлява концепция или стратегия, с която се описват зависимостите между измененията в националното производство и измененията в инвестиционното поведение на националната... Функцията на инвестициите от икономическа гледна точка представлява концепция или стратегия, с която се описват зависимостите между измененията в националното производство и измененията в инвестиционното поведение на националната икономика. В настоящата публикация с методологията на векторните модели за коригиране на грешката (VECM) се изследват дългосрочните и краткосрочните зависимости между инвестициите и някои от основните им детерминанти – реален брутен вътрешен продукт, инфлация, сконтов лихвен процент и обобщаващ показател за финансовото развитие. Иконометричният анализ се основава на годишни данни, отнасящи се за периода от 1991 г. до 2011 г. На оценка са подложени три инвестиционни функции – на общите инвестиции, на частните инвестиции и на преките чуждестранни инвестиции, като всяка функция е анализирана както без, така и с отчитане на настъпилите структурни промени в изследвания период
 • Румен Калчев
  ВЪРХУ НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: J89
  Резюме: В студията се изследват въпроси, свързани с продължаващото професионално обучение (ППО) в България. В съответствие със съвременните разбирания се маркира неговото място при изграждането на икономика на знанието. Анализират се някои... В студията се изследват въпроси, свързани с продължаващото професионално обучение (ППО) в България. В съответствие със съвременните разбирания се маркира неговото място при изграждането на икономика на знанието. Анализират се някои основни индикатори за неговия обхват и значение в страните от Европейския съюз (ЕС). Разкриват се основните проблеми и се очертават по-съществените насоки за преодоляването им в България
 • Румен Лазаров
  ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ФАКТОР ПРИ НЕЙНИЯ АНАЛИЗ
  Резюме: В статията е представен опит за изясняване на разбирането за ролята на институционалния фактор във връзка с проблема за икономическата неопределеност. Целта е, критически да се анализира и сравни мястото, което този икономически... В статията е представен опит за изясняване на разбирането за ролята на институционалния фактор във връзка с проблема за икономическата неопределеност. Целта е, критически да се анализира и сравни мястото, което този икономически проблем заема в неокласическия и в институционалния аналитичен модел. Теоретически се аргументира потребността от въвеждането на институционалния фактор в силно формализирания ортодоксален неокласически модел за анализ. Изводът е, че при това условие икономическият анализ може да даде обективни резултати, на чиято основа да се формират по-точни изводи и правилни решения за икономическата политика
 • Петя Иванова
  КРЕАТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
  JEL: L83, Z10
  Резюме: В статията се обосновава необходимостта от целенасочено развиване на креативността в дестинацията като устойчив туристически ресурс. Извеждат се икономическият смисъл и начинът, по който този ресурс добавя стойност в туризма. Върху... В статията се обосновава необходимостта от целенасочено развиване на креативността в дестинацията като устойчив туристически ресурс. Извеждат се икономическият смисъл и начинът, по който този ресурс добавя стойност в туризма. Върху основата на систематизиране на съществуващите в научната литература дискусии и сравнения между креативен и класическите форми на туризъм, се извежда ролята на креативността в туристическото развитие. Последователно се анализира спецификата на туристическото търсене и предлагане на креативни туристически преживявания. На базата на осъществения анализ се правят определени изводи и констатации, които биха могли да допринесат за устойчивото развитие на туризма в България