Година 2017, Брой 2

Дата на издаване

15.12.2017 г.

Съдържание

 • Методи Кънев
  МЕТАМОРФОЗИ НА КАПИТАЛА И ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ
  JEL: B, Y
  Резюме: Студията е опит да се осветли значението на човешкия, културния и социалния капитал и на техните метаморфози във взаимната им комплементарност и конверсивност. Ставайки все по-важни фактори на възпроизводството на живота в цялост,... Студията е опит да се осветли значението на човешкия, културния и социалния капитал и на техните метаморфози във взаимната им комплементарност и конверсивност. Ставайки все по-важни фактори на възпроизводството на живота в цялост, те се превръщат и в приоритетни организиращи принципи на функционално-структурния модел на самоорганизация и функциониране на обществото и на човешкото развитие
 • Мая Ламбовска
  МОДЕЛ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ ЕКИПИ НА ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”
  Резюме: Настоящата студия представя оригинален модел за представянето на преподавателските екипи на ВТУ (Висше транспортно училище) „Тодор Каблешков”, София. Моделът се основава на разнообразни управленски, социални и поведенчески теории.... Настоящата студия представя оригинален модел за представянето на преподавателските екипи на ВТУ (Висше транспортно училище) „Тодор Каблешков”, София. Моделът се основава на разнообразни управленски, социални и поведенчески теории. Той комбинира класически и съвременни теоретични постижения с правилниците и обичайните практики на ВТУ „Тодор Каблешков”. Спецификата на модела се свързва преди всичко с предложените показатели за оценяване резултатите на преподавателските екипи в това Висше училище. Студията обхваща два параграфа. Първият параграф изяснява концептуалната база на модела за представянето на преподавателските екипи на ВТУ „Тодор Каблешков”. Дефинирани са основни понятия по контрол на екипи, използвани в студията. Направена е обща характеристика на авторски модел за екипа, разглеждан като основа на предложения в студията модел. Във втория параграф са изяснени спецификата и детерминантите на модела за представянето на преподавателските екипи. Изведени са показателите за формирането, дейността и резултатите на преподавателските екипи на Висшето училище
 • Уей Бин Жанг
  ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС, КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА НАГЛАСА И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ
  JEL: F43, 041
  Резюме: Настоящата разработка изгражда хипотетичен модел на глобален икономически растеж с ендогенни фактори социален статус, предпочитания и натрупване на богатство. Разглежданата икономическа система е базирана на модела на Солоу,... Настоящата разработка изгражда хипотетичен модел на глобален икономически растеж с ендогенни фактори социален статус, предпочитания и натрупване на богатство. Разглежданата икономическа система е базирана на модела на Солоу, двусекторния модел на Узава и търговския модел на Оники-Узава. Използваният подход за измерване на социалния статус се основава на някои идеи в теорията за икономически растеж с ендогенен (присъщ) ръст и вчастност доразвива модел, който по-рано е предложен от Жанг (2016). Настоящото изследване разглежда относителния социален статус като функция на относителното богатство на домакинствата в държавата спрямо богатството на домакинствата в глобален мащаб. Времето, отделено за труд, и времето, отделено за развлечения, се разглеждат като ендогенни променливи. Към световната икономика се подхожда като към съвкупност от произволен брой национални икономики, всяка от които включва сектор на капиталовите блага и сектор на потребителските блага. Националните икономики се различават по своя социален статус, предпочитания, капиталистическа нагласа и производителност. Изграждаме модел за световна икономика с на брой държави и изразяваме нейната динамика с на брой диференциални уравнения. Симулираме промени в световна икономика, състояща се от 3 държави, и извършваме сравнителен динамичен анализ по отношение на конкретни параметри
 • Донка Желязкова
  УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ
  JEL: L910, Q01
  Резюме: Разработката има за цел, в контекста на идеята за устойчиво развитие да се направи теоретичен обзор за същността на транспортната система и да се изследват рамкови индикатори за развитие на товарния и пътническия транспорт, с оглед... Разработката има за цел, в контекста на идеята за устойчиво развитие да се направи теоретичен обзор за същността на транспортната система и да се изследват рамкови индикатори за развитие на товарния и пътническия транспорт, с оглед разкриване на възможности за подобряване на инфраструктурата и прилагане на световни практики в транспортния сектор на България. В тази връзка е направен теоретичен преглед на същността на транспортната система и на устойчивото развитие при вземане на решения за преодоляване на пространственото несъответствие на товари и пътници. Систематизирани са ефекти и индикатори на устойчиво развитие при превоза на пътници и товари. Изследователският интерес е насочен в две основни направления, отъждествени с две основни цели: осигуряване на висока мобилност на товарите и пътниците и намаляване на вредните въздействия на транспорта върху заобикалящата среда, преследвани от водещия индикатор „Консумация на енер¬гия, отнесена към БВП” и измерени посредством конкретни показатели. Фокусът на вниманието е насочен и към останалите два рамкови индикатора „Сигурност и безопасност” и „Индикатор на средата”. Анализите се основават на официална статистическа информация от Eurostat и Националния статистически институт за България. Въз основа на теоретичния обзор и анализа на емпиричните бази от данни са локализирани проблеми и са разкрити възможности за повишаване качеството на транспортната инфраструктура на България и за адаптиране на световни практики към българските условия, които да допринесат за активно прилагане на идеите за устойчиво развитие в транспортния сектор на страната.
 • Михал Стоянов
  ТЪРГОВИЯ С НИСЪК ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК
  JEL: L81, Q50
  Резюме: Повсеместното и тотално разпространение на търговията свързваме с нейното безпрецедентно влияние върху икономиката, стопанското съществуване на бизнес единиците и ежедневния живот на отделните граждани. Съвременната търговия... Повсеместното и тотално разпространение на търговията свързваме с нейното безпрецедентно влияние върху икономиката, стопанското съществуване на бизнес единиците и ежедневния живот на отделните граждани. Съвременната търговия допринася и за въглеродния отпечатък, който стопанската дейност оказва върху околната среда, но освен това тя предлага и множество работещи възможности за неговото неутрализиране. Междинната позиция на агента на обмена му позволява да създаде оптимално функциониращи системи за управление на отпадъците и алокация на ресурсите, които освен благотворните екологични да имат и своите измерими икономически ефекти.