Политика за отворен достъп

За да улесни преминаването към напълно отворен достъп, АИ “Ценов”, собственик на авторските права върху всички статии, публикувани в това списание, налага следната политика за достъп:

а/ Всички статии, публикувани след 01.01.2019 са достъпни под условията на Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License (CC BY-NC-ND 4.0). Пълният текст на лицензионното споразумение е наличен на следната страница:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

b/ Всички статии, публикувани преди 31.12.2018, са достъпни под следното Лицензионно Споразумение:

АИ “Ценов” 

Специално лицензионно споразумение за статии в списанията на издателството, публикувани преди 31.12.2018


Чрез упражняване на Лицензираните Права (дефинирани по-долу), Вие приемате и се съгласявате с условията на това Лицензионно Споразумение. Доколкото това Лицензионно Споразумение може да се интерпретира като договор, Вие получавате лицензните права като резултат от Вашето съгласие с изложените тук условия, а АИ “Ценов” (“Лицензодател”) Ви гарантира Лицензираните Права в замяна на ползите, които АИ “Ценов” очаква от предоставянето на Лицензирания Материал (дефиниран по-долу) на широката публика.

I. Определения

1. Лицензиран Материал” ще обозначава всички публикувани статии (в печатна или електронна форма) в списанията, издавани от АИ “Ценов”.
2. Пълнотекстов достъп” ще обозначава всяко електронно или друго средство, което позволява на крайните потребители на дадена услуга/електронна база от данни/индекс да достъпват цялото съдържание или съществена част от него.


II. Обхват

1. Патентните права и търговските марки не са предмет на лицензиране под това Лицензно Споразумение.
2. За избягване на всякакво съмнение, АИ “Ценов” си запазва правата за лицензира Лицензирания Материал при различни условия от упоменатите в това Лицензно Споразумение.


III. Лицензни условия

1. Предмет на условията и ограниченията, изложени в това Лицензионно Споразумение, Лицензодателят Ви гарантира безплатен, важащ за целия свят, неизключителен, неподлежащ на подлицензиране и неотменим лиценз да упражнявате върху Лицензирания Материал следните Лицензни Права:

      a/ осъществяване на достъп до Лицензирания Материал на сървърите на Лицензодателя

      b/ създаване на частни копия на Лицензирания Материал само за архивни цели

      c/ да правите копия на целия материал или на част от него за да бъде използван в търсещи индекси и научни бази от данни, при условие че базата от данни или индексът не предоставят Пълнотекстов Достъп за крайните си потребители, освен препратка към пълния текст на публикацията, разположен на сървърите на АИ “Ценов”.

IV. Отказ от гаранция и ограничаване на отговорността

1. Докато Лицензодателят отделно не укаже друго, Лицензодателят предлага Лицензирания Материал “както е” и “както е наличен”. Лицензодателят не дава гаранции от никакъв вид относно Лицензирания Материал. Отказът от гаранции включва (без този списък да е изчерпателен) търговски гаранции, гаранции за пригодност за дадена цел, гаранции за точност и липса на грешки, гаранции за липсата на дефекти от всякакъв род. Където отказът от гаранция и ограничаване на отговорността не са разрешени от националните законодателства, тази секция не важи за Вас.

2. До колкото това е допустимо от нормативната уредба, в никакъв случай Лицензодателят няма да е отговорен пред Вас или друга правна теория  (включително, без този списък да е изчерпателен, небрежност) за директни, специални, индиректни, инцидентни, последващи, наказателни или други щети, или загуби и разходи, породени от това Лицензионно Споразумение или използването на Лицензирания Материал, дори ако Лицензодателят е информиран за възможността от такива щети. Където това ограничение на отговорността не е разрешено изцяло или отчасти от нормативната уредба, тази секция не важи за Вас.

3. Отказът от гаранции и ограничаването на отговорността ще се интерпретират по начин, който е позволен от нормативната уредба и е най-близък до изложените в този договор условия.

V. Срок и прекратяване

1. Това лицензионно споразумение важи за срока на авторското право и сродните му права върху Лицензирания Материал. Ако обаче Вие не успеете да се съобразите с настоящото Лицензионно Споразумение, тогава Вашите права, гарантирани от това Лицензионно Споразумение се прекратяват автоматично.

2. Когато Вашите права за ползване на Лицензирания Материал бъдат прекратени, възстановяването им става чрез изрично волеизявление на Лицензодателя.

2. За избягване на всякакво съмнение, тази секция не засяга правата на Лицензодателя да търси обезщетение за щетите, причинени от Вашето неспазване на Лицензното Споразумение.

VI. Други условия

1. Лицензодателят няма да е обвързан с допълнителни условия, комуникирани от Вас, освен ако това не е експлицитно уточнено с друго споразумение.

2.Всички други споразумения относно Лицензирания Материал, които не са указани в настоящото Лицензионно Споразумение, са отделни и независими от настоящото Лицензно Споразумение.

VII. Интерпретация

1. За избягване на всяко съмнение, това Лицензно Споразумение не ограничава, и няма да бъде интерпретирано като ограничение, върху употребата на Лицензирания Материал която може законно да бъде направена без разрешение от Лицензодателя.

2. Доколкото това е позволено от нормативната уредба, ако някоя от точките на настоящото Лицензно Споразумение се окаже неприложима според законодателството, тя ще бъде автоматично преформулирана в минимална степен, която е необходима за да направи Лицензионното Споразумение валидно според закона. Ако дадена точка не може да бъде преформулирана в горния смисъл, тя ще отпадне от споразумението без да засяга правната сила на останалите условия и точки в това Лицензионно Споразумение.

3.Никоя точка или условие в това Лицензионно Споразумение не може да бъде отменяна без изричното съгласие на Лицензодателя.

4.Нищо в това Лицензионно Споразумение не може да бъде интерпретирано като ограничение или отказ от правата, които Лицензодателят или Вие имате според правния процес на всяка правна юрисдикция или власт.