Година 2015, Брой 2

Дата на издаване

23.12.2015 г.

Съдържание

 • Румен Върбанов
  Бизнес потенциалът на социалните медийни платформи
  Резюме: Web 2.0 технологиите променят бизнес средата и стават задължителна част от всяка бизнес стратегия, независимо дали се касае за голяма компания или за предприятие от малкия и средния бизнес. Съвременните социални медии притежават... Web 2.0 технологиите променят бизнес средата и стават задължителна част от всяка бизнес стратегия, независимо дали се касае за голяма компания или за предприятие от малкия и средния бизнес. Съвременните социални медии притежават много съвършени инструменти и технологии, които успешно могат да се използват за привличане на нови клиенти, за популяризиране на бранда (разпознаваема идентичност за нашия продукт или услуга), увеличаване на продажбите, увеличаване на трафика на корпоративния сайт, изграждане на ефективни взаимоотношения с клиентите, управление на онлайн репутацията, улесняване на комуникациите с клиентите, вкл. онлайн, оптимизиране за търсачки и т.н. В същото време со¬циалните медии не са просто сбор от нови инструменти и технологиите развиват и утвърждават нови бизнес модели, изискват много нови познания и нов начин на мислене от страна на мениджърите и собствениците на компании. В социалната медийна среда малките предприятия могат успешно да се конкурират с големите фирми, независимо от различните рекламни и маркетингови бюджети. Макар и скромен, досегашният опит показва, че с подходящо организирана вирусна кампания в социалното Web пространство малките и средните компании могат да генерират огромен трафик към сайта, да подобрят комуникациите с клиентите и да постигнат по-големи продажби. Направен е опит да се предложат конкретни практически решения за използване на социалните медии в бизнес процесите. Вниманието е насочено към няколко въпроса: • В какво се изразява потенциалът на Web 2.0 за бизнеса и какви предимства осигурява; • Кои са специфичните характеристики на социалното Web прос-транство, имащи значение при използването на Web 2.0 за бизнес цели? • Какво съдържание се влага в термина социална медия и какъв е биз¬нес потенциалът й? • Какви са същността и обхватът на социалните медии и какви при¬чини обуславят огромния интерес на бизнеса в последните години? • Как могат да се използват оптимизацията на сайта за социални ме¬дии (Social Media Optimization, SMO) и маркетингът в социални медии (Social Media Marketing, SMM) в интерес на бизнеса. В първата част на студията се изследват основните характеристики и специфичните особености на второто поколение Web услуги, имащи значение при използването на Web 2.0 за бизнес цели. Според автора новият начин на взаимодействие и лесната интеграция, характерни за Web 2.0, се очаква да направят радикални промени в корпоративните информационни системи (ИС), а следователно и в бизнесите на компаниите. Във втората част авторът анализира същността и проявлението на социалните медии. Направен е кратък обзор на социалните медии и са описани техните потенциални възможности за развитие на малкия и средния бизнес. Аргументира се изводът, че инструментите на социалните медии могат успешно да се използват за привличане на клиенти, увеличаване на трафика към сайта, нарастване на продажбите, затвърждаване на бранда и формиране на целева аудитория. В същото време социалните медии са нещо повече от бизнес инструменти – те изискват нов начин на мислене, нов подход към бизнеса на компанията и към клиентите, стройна и аргументирана стратегия за работа в новата социална среда. В третата част се представят възможностите на двата нови и все още слабо използвани инструмента за практическо придвижване на сайта в социалните медии – оптимизация на сайта за социални медии (Social Media Optimization, SMO) и маркетинг в социални медии (Social Media Marketing, SMM). Компаниите, които ще мигрират към Web 2.0, трябва добре да познават инструментите на SMM маркетинга, за да могат да преценят кои от тях са подходящи за конкретен бизнес и как да се подходи при реалното им използване. Авторът защитава тезата, че доброто представяне на сайта в Web и осигуряването на по-голям трафик днес изисква комплексен подход при използване на различните техники за цифров и традиционен маркетинг.
 • Христо Сирашки
  Екологична стратегия и фирмено управление
  Резюме: Проблемите, свързани с опазването на околната среда и изчерпването на потенциала на природните ресурси, както и с все по-голямото развитие на пазарната икономика и научно-техническия прогрес, водят до преосмисляне на източниците на... Проблемите, свързани с опазването на околната среда и изчерпването на потенциала на природните ресурси, както и с все по-голямото развитие на пазарната икономика и научно-техническия прогрес, водят до преосмисляне на източниците на суровини и източниците на икономически растеж. По-нататъшното развитие на човечеството е възможно единствено в рамките на екологосъобразно и устойчиво развитие. Екологичните и икономическите интереси на устойчивото природоползване и природоопазване се включват в съдържанието на екологичната стратегия, която е свързана с екологосъобразното фирмено управление. От фирменото управление се изисква да осигури необходимото въздействие, с цел да се постигне рационално използване на природата и нейното опазване за бъдещите поколения.
 • Гергана Николова
  За Нефинансовата декларация в контекста на новия Закон за счетоводството
  JEL: M41
  Резюме: Темата за Годишния финансов отчет е тема в развитие. Интересът ни към нея е провокиран от приeмането на нов Закон за счетоводството, в сила от началото на 2016 година, с който за първи път се въведе изискването за изготвяне и... Темата за Годишния финансов отчет е тема в развитие. Интересът ни към нея е провокиран от приeмането на нов Закон за счетоводството, в сила от началото на 2016 година, с който за първи път се въведе изискването за изготвяне и публикуване на Нефинансова декларация като част от Годишния доклад за дейността към Годишния финансов отчет (ГФО) с общо предназначение на опреде¬ле¬ни, по реда на закона, предприятия. В изложението се прави опит за разглеждане на Нефинансовата декларация от различни аспекти с цел разкриване на нейната същност, съдържание, предназначение и възможности за повишаване на информационните възможности на ГФО. На тази база са направени изводи и са очертани възможности за по-нататъшни изследвания по въпроси, отнасящи се до Нефинансовата декларация.
 • Николай Нинов
  Ефективност на системата за социално подпомагане в България чрез планиране използването на евроресурсите
  Резюме: В рамките на провежданата социална политика за облекчаване тежките форми на депривация и борбата с бедността, насочени към най-засегнатите от социално-икономическата криза граждани на Европейския съюз, чрез Фонда за европейско... В рамките на провежданата социална политика за облекчаване тежките форми на депривация и борбата с бедността, насочени към най-засегнатите от социално-икономическата криза граждани на Европейския съюз, чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Европейската комисия завърши процеса по приемане на националните оперативни програми за периода 2014–2020 г., възлизащ на обща стойност от 3,8 милиарда евро. Тези средства ще бъдат изразходвани за постигане на социална кохезия и за реализиране на една от основните цели на стратегия „Европа 2020” – „поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора”. Република България получи 104,8 милиона евро за финансиране на социални помощи и социални услуги, целящи насърчаване на социалното включване, като от родната система за социално подпомагане се очаква да демонстрира по-висока ефективност и ефикасност при изразходването им