Година 2014, Брой 2

Дата на издаване

22.12.2014 г.

Съдържание

 • Величко Адамов
  УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА
  JEL: G21, G32
  Резюме: В студията се изследват възможностите за усъвършенстване капиталовата структура на банката чрез анализ на различните комбинации на дългосрочния дълг със собствения капитал. Разсъжденията нито за миг не пренебрегват теоретичната... В студията се изследват възможностите за усъвършенстване капиталовата структура на банката чрез анализ на различните комбинации на дългосрочния дълг със собствения капитал. Разсъжденията нито за миг не пренебрегват теоретичната теза, че за една банка е добре да има позитивна капиталова структура. Използваните технологии и методи обаче показват, че съвременното банкиране е основано върху преимуществено използване на негативна капиталова структура, при която единица собствен капитал привлича в пъти повече заемен капитал до достигане на максимални нива, отвъд които се нарушават регулаторни пропорции за финансиране на банковия бизнес. Съвсем логично обект на внимание е съобразяването на резултатите от банковата дей¬ност и ефективността на използването на капитала с банковия риск. Успоредно с използването на финансовия лост се постига максимализация на банковата печалба. Чрез мо¬дела „Дю Понт” капиталовият мениджмънт в банката развива систематизиран измерител на ефективността на решенията за раз¬витие ефекта на финансовия лост. На тази база се разработва оптимизационен модел на търговската банка, който позволява на банковия мениджър да взе¬ма ефективни финансови решения, които се съобразяват с пазарната капитализация и цената на дългосрочния капиталов ресурс
 • Румен Върбанов
  СОЦИАЛЕН БИЗНЕС: ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEB 2.0 И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ В БИЗНЕСА НА КОМПАНИИТЕ
  Резюме: Последните години Web 2.0 е на предния фронт от високотехнологични инструменти и технологии, които компаниите се стремят да използват в своите бизнес процеси. Web 2.0 се очертава като нова вълна от бизнес иновации, която дава други... Последните години Web 2.0 е на предния фронт от високотехнологични инструменти и технологии, които компаниите се стремят да използват в своите бизнес процеси. Web 2.0 се очертава като нова вълна от бизнес иновации, която дава други измерения на Интернет като средство за комуникация, сътрудничество и правене на бизнес. Настоящата студия изследва еволюцията на Web в контекста на възможностите за имплементиране на технологиите в бизнеса на компаниите. Основно внимание е отделено на второто поколение Web технологии и на концепцията за социалния бизнес – новите възможности за адаптиране и използване идеите и технологиите на Web в бизнеса на компаниите. Представени са същността и конкретните подходи и стратегии на социалния бизнес като ново поколение технологии, способни да доведат до увеличаване на доходите и печалбата на компаниите, завземането на нови пазарни ниши, а така също рязко повишаване на производителността на труда на служителите и тяхното приобщаване към основните цели на бизнеса. В първата част се анализира кратко еволюцията на Web технологиите и тяхното отражение върху бизнеса на компаниите. Основно внимание е отделено на същността и промените, които предизвикват второто и третото поколение технологии (Web 2.0 и Web 3.0) върху бизнес процесите. Втората част изследва приоритетните области за приложение на социалните технологии в бизнеса: за управление на вътрешно корпоративните комуникации, проектирането и разработката на нови продукти и управлението на знанията (Интранет среда); корпоративни комуникации и взаимодействия с външни партньори и клиенти (Extranet среда, B2B модел); електронна търговия (Интернет магазини, B2C модел). Разгледани са практическите възможности на три подхода за използване на социалните мрежи в електронния бизнес: откриване на представителство (онлайн магазин) във Facebook или друга социална мрежа, като допълнение към вече съществуващия традиционен Интернет магазин; онлайн търговия директно в социалната мрежа, без наличие на онлайн магазин в Web; използването на социалните мрежи като допълнение и алтернатива на търсещите системи. В третата част на студията се изследва социалният бизнес като възможност за използване на нови социални платформи за комуникация между компании и техните клиенти. Анализира се същността на новата концепция за социално сътрудничество, която в крайна сметка рефлектира в по-висока продуктивност и възвръщане на направените инвестиции. Авторът представя и анализира няколко аспекта на социалния бизнес в дейността на компанията – маркетинг в Web 2.0 среда и работа с клиенти на компанията, взаимодействия с бизнес партньори, управление на персонала и управление на знанията в компанията.
 • Любомир Иванов
  АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЗНАЧИМОСТ НА КОЕФИЦИЕНТА НА АВТОДЕТЕРМИНАЦИЯ
  Резюме: В изследването се разглежда проблемът за оценката на статистическата значимост на коефициента на автодетерминация. Установени са свойствата на предложената оценка – изместеност, ефективност, състоятелност и изчерпателност и връзката... В изследването се разглежда проблемът за оценката на статистическата значимост на коефициента на автодетерминация. Установени са свойствата на предложената оценка – изместеност, ефективност, състоятелност и изчерпателност и връзката им с дължината на реда и броя на изпол¬званите автокорелационни коефициенти. Предложени са два подхода за проверка на хипотезата за статистическа значимост. Първият се използва при дълги динамични редове, като включва изчисляване на тестовите характеристики на Уолд (W), максималното правдоподобие (LR) и мултипликатора на Лагранж (LM). Вторият подход се прилага при къси редове на основата на табулирани гранични значения на коефициента на автодетерминация. В разработката е предложена схема на анализ, която е използвана при изследване на динамичните редове на основните показатели за демографското развитие на България за периода 1930 – 2011 г.
 • Росен Николаев
  ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ДОСТАВКА НА ЕДНОРОДНА ПРОДУКЦИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЛОГИСТИЧНА ВЕРИГА
  JEL: B23, C02
  Резюме: Изследвани са проблемите на математическото моделиране на дей¬нос-тите, свързани с придвижването на еднородна продукция в логистична ве¬рига, а така също и на икономико-математическия анализ на възможностите за неговото... Изследвани са проблемите на математическото моделиране на дей¬нос-тите, свързани с придвижването на еднородна продукция в логистична ве¬рига, а така също и на икономико-математическия анализ на възможностите за неговото оптимизиране. За целта се предлагат икономико-математически мо¬дели, целящи ефективното управление на разходите както за транспорти¬ране, така и тези, породени от невъзможността за задоволяване потребнос¬ти¬те на отделни потребители. Особено място е отделено на линейните и нелинейните модели, посредством които се прави опит да се формализира субективното отношение на мениджърите, породено от обективното влияние на евентуални загуби, или приоритетността им вследствие дефицитността на доставената продукция. Практическата необходимост и възможностите за при¬ложение на предложените икономико-математически модели са предста¬вени посредством сравнителен анализ и отчитане на предимствата на едни модели над други чрез апробации на теоретичните резултати на база конкре¬тен практически пример, което доказва тяхната практическа значимост.
 • Юли Радев
  ПОСЛЕДОВАТЕЛНО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ И ОБЩОТО РАВНОВЕСИЕ
  Резюме: Все повече автори, анализиращи последната финансова криза, използват аргументи и модели от различните етапи в еволюционното развитие на икономическата наука. Това според нас е коректният подход, имайки предвид, че нито едно... Все повече автори, анализиращи последната финансова криза, използват аргументи и модели от различните етапи в еволюционното развитие на икономическата наука. Това според нас е коректният подход, имайки предвид, че нито едно икономическо събитие, в това число финансиализацията, не трябва да се разглежда като уникално или неповторимо. Съгласни сме, че отговорите на повечето въпроси, свързани с бум-спад цикъла, се крият в поведе¬нието на участниците в икономическия процес и т.нар. несвойствена несигурност. Логично е, такива събития да се приемат като екстремни и неконтролируеми форми на обичайните отклонения от нормалните състояния. Произволното комбиниране на икономическите концепции обаче може да се окаже твъ¬р¬де подвеждащо. Затова в тази публикация ще направим опит да систематизираме алтернативните модели на динамичната равновесна писта, около която конвергират временно балансираните, а понякога и дебалансирани пазари. В представената рамка несвойствената несигурност и институционалната теория допълват неокласическата представа за пазарите посредством обобщаващата концепция за пазарното неравновесие.