Година 2016, Брой 2

Дата на издаване

21.12.2016 г.

Съдържание

 • Михаил Зверяков
  В ТЪРСЕНЕ НА ИЗХОД ОТ КРИЗАТА
  JEL: O10
  Резюме: В статията се прави анализ на теоретичната концепция за изход от криза, предложена от спечелилия нобелова награда П. Кругман, и приложението на нейните основни положения при търсене на пътища за излизане от кризата в развитите... В статията се прави анализ на теоретичната концепция за изход от криза, предложена от спечелилия нобелова награда П. Кругман, и приложението на нейните основни положения при търсене на пътища за излизане от кризата в развитите страни и Украйна. Показана е особеността при прилагането на Кейнсианската теория в националната икономика. Доказана е необходимостта от развитие на алтернативен икономически модел, приложим за икономиката на Украйна. Предложени са теоретични подходи за изграждане на нов икономически модел, основан на промяна в настоящата система за разпределение на съвкупната добавена стойност, в полза на увеличение темпа на акумулиране като необходимо условие за устойчив икономически растеж.
 • Венелин Терзиев
  РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ПРОВЕЖДАНИТЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА
  JEL: J08, J20
  Резюме: Адекватността и навременността на провежданата политика имат определящо значение за ефективната подкрепа на промените в параметрите на трудовия пазар и за икономическото развитие. Отчитането на времевото забавяне на ефектите и... Адекватността и навременността на провежданата политика имат определящо значение за ефективната подкрепа на промените в параметрите на трудовия пазар и за икономическото развитие. Отчитането на времевото забавяне на ефектите и промените в неговата продължителност не следва да се пренебрегва, за да могат да се разработват превантивни действия за сво¬е¬вре¬менно реагиране. Скъсяването на периода, в който ефектите на съвременната криза се трансферират върху пазара на труда, респ. върху търсенето на труда, отразява не само степента на еластичност на търсенето на труд спря-мо първичните пазари, но и гъвкавостта на провежданите политики. Този факт фокусира вниманието върху гъвкавостта на трудовите пазари и възможностите, чрез нейното повишаване да се засилят мобилността и адаптивността на работната сила към динамично изменящото се търсене на труд. Отчитането на особеностите на икономическото развитие и на възможните въздействия върху пазара на труда постепенно се превръща в неотделим елемент от процеса на създаване на политики на пазара на труда. Ако в началните периоди от развитието на пазара на труда политиките са насочени предимно към преодоляване на последиците от икономическите реформи върху заетостта, то по-късно политиката на пазара на труда има ясно изразен активен характер и е насочена към въздействие върху процеси или формиране на пове¬дение сред целеви групи съобразно предварително планирани цели. Функциониращият пазар на труда е адекватен механизъм на пазарната среда, а провежданата политика все повече се съобразява със съществуващите зависимости и взаимодействия между периодите на развитие на икономиката и пазара на труда. Нормативните режими имат определено влияние върху развитието на основните параметри на трудовия пазар, но като цяло тяхното въздействие, както и това на специфичните политики на пазара на труда за активизиране на трудовите ресурси, за осигуряване на заетост и за по-добра трудова адаптация на работната сила имат ефекти с ограничени възможности спрямо балан¬сираността на търсенето и предлагането на труд. Политиката на пазара на труда в България в периода на преход и досега е отразявала в различна степен потребностите на икономиката . През 1990 г. – 2000 г. тази политика се изгражда заедно с развитието на самия трудов пазар и затова нейният характер е предимно превантивен. След 2000 г. политиката на пазара на труда включва повече активни програми и дейности, които да отразяват по-адекватно промените в макроикономическата среда и периодите в икономическото развитие. Като цяло обаче активната политика има второстепенна и временна роля в подкрепа на заетостта и не може да замести инвестиционната активност за създаване на работни места. Икономическото развитие е определящо за търсенето и предлагането на пазара на труда и за неговата балансираност през различните периоди от развитието.
 • Ирена Мишева
  ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ – ЕЛЕМЕНТ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОПАСНО ПРОИЗВОДСТВО
  JEL: G22, Q59
  Резюме: В изследването се поставя проблематиката, свързана с управлението и регулирането на екологичния риск и екологичното поведение с рисково опасни производства. Основен акцент в изследването е екологичното застраховане като елемент от... В изследването се поставя проблематиката, свързана с управлението и регулирането на екологичния риск и екологичното поведение с рисково опасни производства. Основен акцент в изследването е екологичното застраховане като елемент от корпоративния риск мениджмънт в индустрията. Приоритетно място заема въпросът за ролята на застраховането като инструмент в управленската структура на стопанските субекти. Разглеждат се и взаимоотношенията между корпоративния риск мениджмънт и другите видове мениджмънт на предприятията с опасно производство по повод опазването на околната среда. Авторът анализира динамиката в търсенето на застраховането на отговорността срещу замърсяване на околната среда от индустриалните предприятия.
 • Ваня Хаджиева
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНТРОЛИНГ КОНЦЕПЦИЯТА, КАТО СЪВРЕМЕНЕН УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТ
  Резюме: Ефективното управление е основно предизвикателство пред съвременните мениджъри. Управленският процес е динамично променящо се явление, което е зависимо от множество и разнообразни фактори и влияния. Контролинг концепцията е... Ефективното управление е основно предизвикателство пред съвременните мениджъри. Управленският процес е динамично променящо се явление, което е зависимо от множество и разнообразни фактори и влияния. Контролинг концепцията е динамичен инструмент, чрез който може всеобхватно да се оптимизира управлението на всички йерархични нива в разнообразни структури на управление.
 • Милен Велушев
  ПРОБЛЕМЪТ С ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ: МОГАТ ЛИ ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ДА ПОМОГНАТ
  JEL: E01, F33
  Резюме: Българската икономика демонстрира устойчивост в способността си да заема едно от последните места във всички ранжировки на страните от Европейския съюз по признаци като национална конкурентоспособност и факторна производителност.... Българската икономика демонстрира устойчивост в способността си да заема едно от последните места във всички ранжировки на страните от Европейския съюз по признаци като национална конкурентоспособност и факторна производителност. Понастоящем нейният растеж е скромен и не може да се квалифицира като догонващ. На тази тема са посветени множество анализи, като резултатите сочат като причина различни качествени и количествени фактори или техни агрегати. Настоящото изложение прави опит да установи дали нетните преки чуждестранни инвестиции могат да способстват за подобряване на икономическия растеж на България. От анализа на причинно-следствената връзка по Грейнджър между компонентите на БВП и потоците на входящи преки чуждестранни инвестиции става ясно, че ПЧИ не влияят единствено на правителствените разходи, което предполага, че те не могат да причинят промяна в политическите институции, които предопределят икономическите институции. Накратко, понастоящем преките чуждестранни инвестиции не могат да се считат за източник на икономически растеж, заради липсващите инвестиции в утвърждаване на пазарните механизми от страна на правителството.