Година 2019, Брой 1

Дата на издаване

11.6.2019 г.

Съдържание

 • Камен Каменов
  10-ТЕ „НЕ“ ЗА МЕНИДЖЪРСКА ЕФЕКТИВНОСТ
  JEL: D91
  Ключови думи: няма
  Резюме: Ако се върнем назад в историята, ще видим едно общо качество (характеристика) на всяка власт – грижата за собствената си сигурност и стремежът към възпроизводство. Това кореспондира като принцип и с мениджърското поведение, чиито... Ако се върнем назад в историята, ще видим едно общо качество (характеристика) на всяка власт – грижата за собствената си сигурност и стремежът към възпроизводство. Това кореспондира като принцип и с мениджърското поведение, чиито прояви са насочени към ефективното функциониране на ръководената организация, а с това и на личното оцеляване. Ако нещата се разгледат в по-широка философска рамка, тук сериозно се намесва и егото. Когато то е проявено в разумни граници, поведението на управляващия е приемливо. Извън него нерядко се стига до диктат и бюрокрация с оглед запазването на властта. Все пак има и основни правила, които, ако се спазват в процеса на ръководене, могат да спестят сериозни неприятности за мениджъра и неговия екип.
 • Христина Николова
  ИНФРАСТРУКТУРНИ ТАКСИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ – ПРОБЛЕМИ И ПРОЕКЦИИ
  Резюме: Статията проследява прогреса по отношение на прилагането на основни принципи на инфраструктурното таксуване във въздушния транспорт на базата на анализ на тарифата с таксите за достъп до летищата в страната и на таксите за... Статията проследява прогреса по отношение на прилагането на основни принципи на инфраструктурното таксуване във въздушния транспорт на базата на анализ на тарифата с таксите за достъп до летищата в страната и на таксите за аеронавигационно обслужване. Тя изяснява някои проблеми, които възникват в резултат от прилагането на действащите тарифи, и предлага възможности за тяхното преодоляване. Предложен е авторов SWOT - анализ, който е основа на обобщаването на възможностите за усъвършенстване тарифите и непосредствените резултати, които биха възникнали от прилагането на тези възможности при инфраструктурно таксуване във въздушния транспорт.
 • Михал Стоянов
  ЗАЩИТА СРЕЩУ ИЗМАМИТЕ ПРИ ЕЛЕКТРОННИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ В ТЪРГОВИЯТА
  Резюме: Последните десетилетия са белязани от непрекъснатото развитие на информационните и телекомуникационните технологии, които имат сериозно влияние върху местното, националното и глобалното стопанство. Тяхното приложение създава и... Последните десетилетия са белязани от непрекъснатото развитие на информационните и телекомуникационните технологии, които имат сериозно влияние върху местното, националното и глобалното стопанство. Тяхното приложение създава и трансферира стопански и социални ефекти за икономическите агенти, но се съпътства и със сериозните изпитания на сигурността на използването на дигиталните технологии. Едно от усложняващите се проблемни измерения са нарушенията при осъществяване на платежни операции при търговски сделки. В настоящата работа е направен преглед на същността на престъпленията при разплащания в реална и цифрова търговска среда, особеностите на различните технологични средства за защита при осъществяване на електронни разплащания и някои възможности за подобряване на персоналната безопасност при плащания в търговията и работа в Интернет.
 • Пламен Любомиров Джапаров
  ЧАСТНОТО БАНКИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БОГАТСТВОТО МЕЖДУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ
  JEL: G21
  Резюме: Под влияние на комбинацията от бурното натрупване и концентрация на капитали в глобален мащаб и очаквания колосален трансфер на богатство между поколенията възможностите за банките в сферата „Private Banking & Wealth Management“ се... Под влияние на комбинацията от бурното натрупване и концентрация на капитали в глобален мащаб и очаквания колосален трансфер на богатство между поколенията възможностите за банките в сферата „Private Banking & Wealth Management“ се мултиплицират непрекъснато. В днешната комплексна, динамична и „турбулентна“ среда обаче утвърждаването на лидерската им позиция в тази индустрия изисква вземането на качествено нови решения и преодоляването на редица бариери. От особено важно значение е техният отговор на предизвикателствата, поставени от „нашествието“ на нови пазарни участници и от належащата промяна в профила на банковите консултанти.
 • Силвия Господинова
  СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В БРУТНАТА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ВРЪЗКАТА ИМ С ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1997 – 2017 ГОДИНА
  JEL: О11, О41
  Резюме: Измененията в отрасловата структура на икономиката илюстрират много процеси и са точен индикатор за характера и скоростта на икономическото развитие в страната. Отрасловата структура е и важна част при анализиране на темповете и... Измененията в отрасловата структура на икономиката илюстрират много процеси и са точен индикатор за характера и скоростта на икономическото развитие в страната. Отрасловата структура е и важна част при анализиране на темповете и пропорциите на икономическото развитие и за повишаване ефективността на всички дейности. Значението на тези изменения в отделните сектори се определя от мястото и ролята им в процеса на производство и различията в производителността на труда по сектори и дейности. Поради това правилната оценка и умелото използване на възможностите за ускорено развитие на отделните сектори може активно да съдейства за ускоряване на икономическия растеж и за повишаване производителността на труда.