Година 2015, Брой 1

Дата на издаване

3.6.2015 г.

Съдържание

 • Камен Каменов
  СИСТЕМАТА
  JEL: M10
  Резюме: В статията се разглежда философията на системното мислене и проницателността като фактори за успех. Правят се характеристика и анализ на системите с участието на хора. Дават се идеи за търсене на връзка между „системно мислене –... В статията се разглежда философията на системното мислене и проницателността като фактори за успех. Правят се характеристика и анализ на системите с участието на хора. Дават се идеи за търсене на връзка между „системно мислене – системен анализ – проницателност” и резултати във времето. Определя се значението на съдеятелската среда за постигането на ефективни крайни резултати, като ударението се поставя върху формирането на съответстващо проективно поведение. Дадени са предимствата и недостатъците за „живот” в система. Изводите, които се налагат, са, че системата създава чувство на сигурност и осигурява ритъм на действията, които са съществено предимство пред липсата на ясни задължения и режим на работа.
 • Кристиян Хаджиев
  ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА САМОУПРАВЛЯВАЩИТЕ СЕ РАБОТНИ ЕКИПИ
  Резюме: Изследват се специфичните характеристики на външната среда, които създават реални предпоставки за въвеждането на самоуправление при функционирането на работните екипи в българската организационна практика. Фокусът се поставя върху... Изследват се специфичните характеристики на външната среда, които създават реални предпоставки за въвеждането на самоуправление при функционирането на работните екипи в българската организационна практика. Фокусът се поставя върху организационния контекст, в който функционират самоуправляващите се работни екипи (СУРЕ). Идентифицират се ключовите инструменти, интегрирани в модел за анализ на външната среда в процеса на трансформация от традиционни към екипно базирани структури. Разглеждат се ефектите от въздействието на преките и косвените фактори на средата върху различните измерения на СУРЕ – структурни характеристики, работни и междуличностни процеси. Обосновава се тезата, че устойчивото развитие на СУРЕ-концепцията и създаването на добавена стойност за организацията изисква адекватен мониторинг на факторите на конкурентното обкръжение (специфична микросреда) и общата макросреда. Това е една от парадигмите на съвременното управление. Промените във външната среда рефлектират върху вътрешната интеграция на системата и обратно, нарушените вътрешни процеси лимитират потенциала на организацията да се адаптира към средата.
 • Иванка Данева
  РОЛЯТА НА ДОБРОВОЛНОТО ПЕНСИОННО СИГУРЯВАНЕ В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
  Резюме: Моделът на корпоративното управление на човешкия капитал в съвременната бизнес организация е важен за прилагане на концепцията за корпоративна социална отговорност, елемент от която е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване... Моделът на корпоративното управление на човешкия капитал в съвременната бизнес организация е важен за прилагане на концепцията за корпоративна социална отговорност, елемент от която е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на работещите с вноски от работодателя. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е капиталовопокривно и начин за диверсифициране на източниците на пенсионен доход. Осигуряването в доброволни пенсионни фондове е с ясно изразен, обаче неизползван потенциал не само за повишаване на общия коефициент на заместване, но и като елемент в общия модел за корпоративно управление на човешките ресурси във всяко търговско дружество независимо от неговия предмет на дейност. За прилагането му като средство за мотивация на персонала и за повишаване на ефективността са необходими определени предпоставки и конкретни действия.
 • Даниела Тодорова
  РОЛЯТА НА КОНЦЕСИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
  JEL: E22, O1, R41
  Резюме: В условията на икономическа и финансова криза концесията като бизнес модел дава възможност за развитие и модернизиране на обекти, публична държавна собственост. Транспортната инфраструктура в България, която е публична държавна... В условията на икономическа и финансова криза концесията като бизнес модел дава възможност за развитие и модернизиране на обекти, публична държавна собственост. Транспортната инфраструктура в България, която е публична държавна собственост, има своята важна икономическа и социална роля. Нейното състояние и перспективи за развитие са в основата на търсенето на транспортни услуги. В зависимост от икономическото развитие на държавата се определя и възможността за финансиране за модернизация на транспортната инфраструктура. При ограниченото държавно финансиране за подобряване на състоянието на транспортната инфраструктура обективна възможност за повишаване на качеството на транспортната услуга като цяло дава концесията. В статията се разглежда ролята на концесията за развитието на транспортната инфраструктура, като се определят ползите за икономиката и обществото от концесионирането на инфраструктурни обекти. Концесията се разглежда като успешна бизнес формула, в която се съчетават нисък риск, качество и силен контрол на концесионирания обект.
 • Михал Стоянов
  ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА НИСКОТАРИФНИТЕ АВИОПРЕВОЗВАЧИ И РАЗВИТИЕТО ИМ В ЕВРОПА
  JEL: L93, R40
  Резюме: Въздушният пътнически превоз е от ключово значение за обществото и икономиката. В настоящата работа е изследвано развитието на пазара на нискотарифни превозвачи в Европа. Разгледани са специфичните особености на нискотарифните... Въздушният пътнически превоз е от ключово значение за обществото и икономиката. В настоящата работа е изследвано развитието на пазара на нискотарифни превозвачи в Европа. Разгледани са специфичните особености на нискотарифните превозвачи, които отличават тези въздушни оператори от останалите участници на авиационния пазар. Анализирано е сериозното разрастване на този пазарен сегмент в Европа за периода 2005–2013 г. Във връзка с това са формулирани и препоръки за възможно усъвършенстване на бизнес стратегията на нискотарифните авиопревозвачи.