Методологически и методически въпроси на икономическата устойчивост на земеделието и земеделските стопанства

Автори

Ключови думи
земеделие, земеделски стопанства, икономическа устойчивост, икономическа ефективност, конкурентоспособност, финансова стабилност, адаптивност

Резюме
Въз основа на критичен преглед на научната литература е изведено определение на категорията „икономическа устойчивост”: динамичното развитие на аграрните системи за продължителен период в съответствие с промените на външната и вътрешна среда, осигуряващи ефективното й функциониране, добро финансово състояние и конкурентоспособност.

Следвайки йерархическите нива на системата за оценка на икономическата устойчивост първо са подбрани принципите, а след това критериите и количествените показатели за оценка, които да отразяват особеностите, основните и значими аспекти от функционирането на отрасъл селско стопанство и земеделските стопанства.

JEL Класификатор: Q12, Q56
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 26
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • МОДЕЛИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

    Моделите на потребителско поведение позволяват визуалното представяне във вид на схема на изследвания обект и процесите, които той обхваща, както и измененията, които настъпват в тях при промяна в някои от променливите, влияещи на процеса. Целта на настоя-щата разработка е свързана с извеждането на съдържателен модел, описващ в детайли поведението ...

  • ФОРМИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ ЗА АКЦИИ, ТЪРГУВАНИ НА БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА ЗА ПЕРИОДА АВГУСТ 2016 – ДЕКЕМВРИ 2017

    Анализът на акциите обичайно е концентриран върху риска и дохода, като пренебрегва третия инвестиционен параметър  пазарната ликвидност. Ако за големите световни борси пазарната ликвидност се приема за даденост, то тя се очертава като основен проблем за развиващите се капиталови пазари, към които се отнасят фондовите борси на новите ...

  • ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ И КОНКУРЕНТНИТЕ ПОЗИЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

    Днес повече отвсякога се налага, България да намери своето място в икономическата структура на Европейския съюз. Предвид желанието за интензифициране на икономическия растеж, Съюзът поставя пред членовете си задачата да открият онези предимства, които ще им позволят да се специализират в производството на стоки и услуги с висока добавена стойност. ...