10-ТЕ „НЕ“ ЗА МЕНИДЖЪРСКА ЕФЕКТИВНОСТ

Автори

Ключови думи
няма

Резюме
Ако се върнем назад в историята, ще видим едно общо качество (характеристика) на всяка власт – грижата за собствената си сигурност и стремежът към възпроизводство. Това кореспондира като принцип и с мениджърското поведение, чиито прояви са насочени към ефективното функциониране на ръководената организация, а с това и на личното оцеляване. Ако нещата се разгледат в по-широка философска рамка, тук сериозно се намесва и егото. Когато то е проявено в разумни граници, поведението на управляващия е приемливо. Извън него нерядко се стига до диктат и бюрокрация с оглед запазването на властта. Все пак има и основни правила, които, ако се спазват в процеса на ръководене, могат да спестят сериозни неприятности за мениджъра и неговия екип.

JEL Класификатор: D91
Кодове на научна квалификация:
Страници: 30
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ЧАСТНОТО БАНКИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БОГАТСТВОТО МЕЖДУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ

    Под влияние на комбинацията от бурното натрупване и концентрация на капитали в глобален мащаб и очаквания колосален трансфер на богатство между поколенията възможностите за банките в сферата „Private Banking & Wealth Management“ се мултиплицират непрекъснато. В днешната комплексна, динамична и „турбулентна“ среда обаче утвърждаването на лидерската ...

  • СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В БРУТНАТА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ВРЪЗКАТА ИМ С ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1997 – 2017 ГОДИНА

    Измененията в отрасловата структура на икономиката илюстрират много процеси и са точен индикатор за характера и скоростта на икономическото развитие в страната. Отрасловата структура е и важна част при анализиране на темповете и пропорциите на икономическото развитие и за повишаване ефективността на всички дейности. Значението на тези изменения в ...

  • ЗАЩИТА СРЕЩУ ИЗМАМИТЕ ПРИ ЕЛЕКТРОННИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ В ТЪРГОВИЯТА

    Последните десетилетия са белязани от непрекъснатото развитие на информационните и телекомуникационните технологии, които имат сериозно влияние върху местното, националното и глобалното стопанство. Тяхното приложение създава и трансферира стопански и социални ефекти за икономическите агенти, но се съпътства и със сериозните изпитания на ...