ЗАЩИТА СРЕЩУ ИЗМАМИТЕ ПРИ ЕЛЕКТРОННИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ В ТЪРГОВИЯТА

Автори

Ключови думи
електронни разплащания, токън устройства, електронен подпис, биометрични данни, HTTPS

Резюме
Последните десетилетия са белязани от непрекъснатото развитие на информационните и телекомуникационните технологии, които имат сериозно влияние върху местното, националното и глобалното стопанство. Тяхното приложение създава и трансферира стопански и социални ефекти за икономическите агенти, но се съпътства и със сериозните изпитания на сигурността на използването на дигиталните технологии. Едно от усложняващите се проблемни измерения са нарушенията при осъществяване на платежни операции при търговски сделки. В настоящата работа е направен преглед на същността на престъпленията при разплащания в реална и цифрова търговска среда, особеностите на различните технологични средства за защита при осъществяване на електронни разплащания и някои възможности за подобряване на персоналната безопасност при плащания в търговията и работа в Интернет.

JEL Класификатор: D18, L81, E42, K14
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ЧАСТНОТО БАНКИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БОГАТСТВОТО МЕЖДУ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ

    Под влияние на комбинацията от бурното натрупване и концентрация на капитали в глобален мащаб и очаквания колосален трансфер на богатство между поколенията възможностите за банките в сферата „Private Banking & Wealth Management“ се мултиплицират непрекъснато. В днешната комплексна, динамична и „турбулентна“ среда обаче утвърждаването на лидерската ...

  • 10-ТЕ „НЕ“ ЗА МЕНИДЖЪРСКА ЕФЕКТИВНОСТ

    Ако се върнем назад в историята, ще видим едно общо качество (характеристика) на всяка власт – грижата за собствената си сигурност и стремежът към възпроизводство. Това кореспондира като принцип и с мениджърското поведение, чиито прояви са насочени към ефективното функциониране на ръководената организация, а с това и на личното оцеляване. Ако ...

  • СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В БРУТНАТА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И ВРЪЗКАТА ИМ С ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1997 – 2017 ГОДИНА

    Измененията в отрасловата структура на икономиката илюстрират много процеси и са точен индикатор за характера и скоростта на икономическото развитие в страната. Отрасловата структура е и важна част при анализиране на темповете и пропорциите на икономическото развитие и за повишаване ефективността на всички дейности. Значението на тези изменения в ...