Устойчивост на фермата

Автори

Ключови думи
устойчивост на фермите, оценка, управление

Резюме
Статията дава отговор на въпросите „какво представлява устойчивостта на фермата”, „кои са механизмите и формите за управление на фермерската устойчивост”, и „как да оценим равнището на устойчивост на земеделските стопанства”. Първо се анализира развитието на „концепцията” за устойчивост на фермата и тя се дефинира като способност на дадено стопанство да поддържа своите управленчески, икономически, екологически и социални функции в дългосрочен план. След това се систематизират принципните механизми и форми на управление на фермерска устойчивост, които включват институционалната среда, пазарни, частни, колективни, обществени и хибридни форми. След това се предлага система от критерии и показатели за оценка равнището на устойчивост на земеделските стопанства в съвременния етап от развитието на нашето селско стопанство. Накрая се представя подход за анализ и оценка на системата за управление на фермерската устойчивост.

JEL Класификатор: Q12, Q18, Q56, Q57
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 37
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • Методически характеристики на управление на риска в системите за вътрешен контрол

    Статията представя инструментите за приложение на алтернативен подход за управление на риска в системите за вътрешен контрол при революционни промени в развитието на организациите. В първата част на статията са демонстрирани функциите и приложението на инструментариума за идентифициране и измерване на заплахите за организацията. Във втората част ...

  • Статистически методи за анализ на бизнес риска

    Дейността на стопанските субекти е съпътствана от множество рискове, породени от промени в средата, в която функционират. В икономическата теория и практика са обособени три основни вида риск – инвестиционен, финансов и стопански. Последният представлява вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, които се отразяват ...

  • Управление на нефинансовите рискове при вземане на стратегически решения

    В стратегическото управление рискът има особено значение при избора на алтернатива в стратегическите решения. В специализираната литература съществуват много методи и модели за определянето на финансовия риск. В стратегическия избор не малко влияние оказва и т.нар. нефинансов риск. От него в голяма степен зависи правилният избор на стратегическо ...