Икономическа ефективност и финансова устойчивост на земеделските стопанства

Автори

Ключови думи
земеделски стопанства, ОСП на ЕС, икономическа ефективност, финансова устойчивост

Резюме
Целта на статията е да се изследват равнището и тенденциите на изменение на основни показатели, характеризиращи икономическата ефективност и финансовата устойчивост на земеделските стопанства.

Изследването се базира на официална статистическа информация (НСИ, МЗХ, Eurostat) и обхваща периода 2006–2013 г. Използват се следните методи на изследване: системен и сравнителен анализ; метод на статистическите групировки, индуктивни и дедуктивни методи за анализ.

Резултатите от изследването показват, че няма ясно изразена трайна тенденция към повишаване на ефективността и финансовата устойчивост на земеделските стопанства в страната. Икономическите резултати на стопанствата с полски култури многократно превишават постигнатите показатели в останалите типове стопанства, което се дължи главно на по-големите размери на стопанствата и получена подкрепа, а не на по-ефективно производство. Най-неблагоприятно е състоянието на стопанствата с трайни насаждения.

JEL Класификатор: Q12, Q14
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 24
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Методически характеристики на управление на риска в системите за вътрешен контрол

    Статията представя инструментите за приложение на алтернативен подход за управление на риска в системите за вътрешен контрол при революционни промени в развитието на организациите. В първата част на статията са демонстрирани функциите и приложението на инструментариума за идентифициране и измерване на заплахите за организацията. Във втората част ...

  • Управление на нефинансовите рискове при вземане на стратегически решения

    В стратегическото управление рискът има особено значение при избора на алтернатива в стратегическите решения. В специализираната литература съществуват много методи и модели за определянето на финансовия риск. В стратегическия избор не малко влияние оказва и т.нар. нефинансов риск. От него в голяма степен зависи правилният избор на стратегическо ...

  • Устойчивост на фермата

    Статията дава отговор на въпросите „какво представлява устойчивостта на фермата”, „кои са механизмите и формите за управление на фермерската устойчивост”, и „как да оценим равнището на устойчивост на земеделските стопанства”. Първо се анализира развитието на „концепцията” за устойчивост на фермата и тя се дефинира като способност на дадено ...