ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДИКАТА „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”

Автори

Ключови думи
предприятие, управление на проекти, преструктуриране, прог¬ра¬ми, проекти, процеси, слабоструктурирани проблеми, дейности, оперативни про¬екти, стратегически проекти

Резюме
Понастоящем преструктурирането е едно от съществените направления в дейността практически на всяко предприятие, насочена към успешен бизнес, а също така и ефективен пазарен инструмент за повишаване на неговата конкурентоспособност.

Преструктурирането подразбира системния характер на оптимизация на функционирането на предприятието. То включва многоаспектен и взаимносвързан комплекс от мероприятия, процеси, методи. Започва с комплексна диагностика на компанията и стига до реорганизация както на организационната структура, така и на бизнес процесите на базата на съвременните подходи към управлението, в това число и методологията за управление на качеството, реинженеринга на бизнес процесите, информационните технологии и системите.

Целта на тази публикация е да помогне на ръководителите и мениджърите да получат „качествено виждане” за практическата версия на процеса по подготовката и провеждането на преструктурирането на предприятието, в който активното или даже пасивното използване на някои елементи на методиката за управление на проекти ще позволи успешно да се реализира набелязаната програма за преструктуриране.

JEL Класификатор: M21, M22, L22
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА АГРАРНАТА СТАТИСТИКА В БЪЛГАРИЯ

    Развитието на аграрната статистика в България през последните две десетилетия е съпътствано от редица проблеми от организационно и методологическо естество. От една страна, те са породени от цялостното преустройство на аграрния сектор – промени във формата на собственост, поземлените отношения, производствено-отрасловото преструктуриране, ...

  • ФИНАНСОВИТЕ ИНОВАЦИИ И НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ

    Мнозинството специалисти споделят мнението, че една от основните причини за световната финансова криза от 2007-2009 г. е провалът в областта на регулацията както като законодателна рамка, така и като практика. За съжаление, традиционната финансова теория не успя адекватно да отчете сложността на модерните финансови пазари. Тя не разкри в дълбочина ...

  • СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА В ЛОГИСТИЧНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ

    Концентрацията в логистичния сектор се разглежда в теоретичен план, като се извеждат основни характеристики, които могат да бъдат откроени като съществени при описание на модерните комплекси с логистично предназначение, каквито са: местоположение, размер на площите, вид на площите, техническа спецификация, допълнителни площи, инфраструктура, ...