ЧУВСТВОТО ЗА ДЪЛГ КАТО ОГРАНИЧИТЕЛ НА ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ЛИЧНИЯ ИНТЕРЕС

Автори

Ключови думи
справедливост, социални предпочитания, поведенческа икономика

Резюме
Използвайки подхода на поведенческата икономика и резултатите от собствено емпирично проучване, статията анализира границите на преследването на личния интерес. Целта е да се трансферират световните научни знания за влиянието върху човешките действия на общите правила на нравствеността, да се установят нравствените стандарти на изследваната общност и да се потърсят нови емпирични факти за въздействието на чувството за дълг. Потвърждава се, че хората се ръководят от чувството за дълг, загрижени са за благосъстоянието на другите и в действията си проявяват отговорност и отзивчивост, независимо дали се облагодетелстват индивидуално или колективно, стремят се да третират останалите реципрочно, оценяват пазарните феномени през призмата на нравствените си чувства. В сравнение с „Homo Economicus” реалният човек е еднов-ременно по-морален, добър и привлекателен, когато среща съответстващо на установените морални норми отношение, и по-неморален, зъл и противен, когато е третиран в разрез с тях.

JEL Класификатор: A13, C90, D03
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 21
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА ТРЕНДА В БОРСОВАТА АКТИВНОСТ, БАЗИРАНА НА ИНДИКАТОРНИТЕ СИГНАЛИ И ЧЕСТОТНАТА ПРОМЕНЛИВОСТ

    При анализа на пазарния тренд се ползват различни технически и статистически методи и показатели, които обичайно се прилагат самостоятелно. Някои от основните принципи в техническия анализ, както и голяма част от количествените показатели, нямат достатъчна популярност. Налице са неизяснени въпроси относно изменението на информационните индикатори ...

  • УСТОЙЧИВОСТ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИТЕ СТРУКТУРИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – РАВНИЩЕ, ФАКТОРИ, ПЕРСПЕКТИВИ

    В тази статия се прилага холистичен подход и се оценява устойчивостта на стопанствата на физически лица в страната. Най-напред се представя методиката на изследването и се прави обща характеристика на анкетираните стопанства. След това се оценяват интегралната, управленческата, икономическата, социалната и екологическата устойчивост на фермите ...

  • ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В ТРАНСПОРТНИЯ ОТРАСЪЛ

    Представеното в статията изследване има за цел да разкрие потенциала за разширяване и интензифициране на публично-частните партньорства при изпълнението на транспортни инфраструктурни проекти. Предмет на изследването са съществуващите инструменти за насърчаване на ПЧП в транспортния сектор. В статията е представен анализ на европейския опит и ...