ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ И КОНКУРЕНТНИТЕ ПОЗИЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Автори

Ключови думи
иновации, иновационна стратегия, интелигентна специализация, национална конкурентоспособност, сравнителни предимства, ключови компетентности

Резюме
Днес повече отвсякога се налага, България да намери своето място в икономическата структура на Европейския съюз. Предвид желанието за интензифициране на икономическия растеж, Съюзът поставя пред членовете си задачата да открият онези предимства, които ще им позволят да се специализират в производството на стоки и услуги с висока добавена стойност. Тази специализация ще фокусира усилията на всяка страна за култивиране на собствените сравнителни предимства, а предпочитаният инструмент е парадигмата на иновациите. За да отговори на това предизвикателство, България създава „Иновационна стратегия за интелигентна специализация“ през 2014 г. Целта на това изследване е да изясни доколко тази Стратегия отразява реалните възможности на местната икономика да повиши добавената стойност посредством иновации в конкретни, посочени в горния документ, технологични области. Резултатите разкриват, че авторите на Иновационната стратегия не са следвали логиката на Европейската комисия и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за идентифициране на икономическите дейности, които имат реален потенциал като сравнителни предимства и ключови компетентности и, респективно, където може да се очаква най-бърз и устойчив прираст на добавена стойност чрез внедряване на иновации. Поради това и нейната роля в икономическата политика на страната е силно занижена.

JEL Класификатор: M21, O31, O47, P52
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 35
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Методологически и методически въпроси на икономическата устойчивост на земеделието и земеделските стопанства

    Въз основа на критичен преглед на научната литература е изведено определение на категорията „икономическа устойчивост”: динамичното развитие на аграрните системи за продължителен период в съответствие с промените на външната и вътрешна среда, осигуряващи ефективното й функциониране, добро финансово състояние и конкурентоспособност. Следвайки ...

  • МОДЕЛИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

    Моделите на потребителско поведение позволяват визуалното представяне във вид на схема на изследвания обект и процесите, които той обхваща, както и измененията, които настъпват в тях при промяна в някои от променливите, влияещи на процеса. Целта на настоя-щата разработка е свързана с извеждането на съдържателен модел, описващ в детайли поведението ...

  • ФОРМИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ ЗА АКЦИИ, ТЪРГУВАНИ НА БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА ЗА ПЕРИОДА АВГУСТ 2016 – ДЕКЕМВРИ 2017

    Анализът на акциите обичайно е концентриран върху риска и дохода, като пренебрегва третия инвестиционен параметър  пазарната ликвидност. Ако за големите световни борси пазарната ликвидност се приема за даденост, то тя се очертава като основен проблем за развиващите се капиталови пазари, към които се отнасят фондовите борси на новите ...