Личното и корпоративното подоходно облагане като източници на местни приходи – възможности и предизвикателства

Автори

Ключови думи
местни приходи; автономност на местните власти; данъци върху доходите на физическите лица; данъци върху корпоративните доходи

Резюме
Политиката към разширяване на данъчните правомощия на местните власти има за резултат оптимизиране на вертикалните финансови отношения в публичния сектор и повишаване на икономическата ефективност и общественото благосъстояние. В условията на децентрализация (административна и вчастност фискална) на регионалните структури следва да се осигури достъп до рентабилни данъчни приходоизточници. В разработката акцентът се поставя върху местната приложимост на данъка върху трудовите доходи на физическите лица и корпоративното подоходно облагане. Анализират се аргументи „за“ и „против“ използването на цитираните налози в качеството им на общински, представя се световната практика в анализираната област и на тази основа се аргументира виждането, че е препоръчителна организация, при която данъците върху трудовите доходи се третират като локални или паралелни. Липсват основания за причисляване на корпоративните налози към групите на местните или паралелните данъци.

JEL Класификатор: Н71, Н72
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ И НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АКТИВИТЕ НА БАНКИТЕ В СТРАНИТЕ ‒ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007 – 2017 Г.

    Публикацията е посветена на възвръщаемостта на банките в страните ‒ членки на Европейския съюз ‒ печалба след данъчно облагане, възвръщаемост на собствения капитал и възвръщаемост на активите. Разгледано е и изменението на показатели за оценяване качеството на банковите активи като: дела на експозиции под наблюдение и необслужвани ...

  • Конкурентни предимства при използване на биотехнолигични иновации

    Икономическите дефицити в страната формират ниския жизнен стандарт и незадоволителното качество на инвестиционната среда. Състоянието на стопанските процеси са основна причина, българската икономика да заема убедителното последно място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт и водеща позиция сред страните с най-бързо намаляващо население в ...

  • Спонтанността на обществения живот и свободният човешки избор

    В статията се интерпретират фундаменталните въпроси за спонтанното формиране и протичане на обществения живот; за ролята на свободния човешки избор на цели, средства и действия; за връзката между спонтанността на обществения живот и неговото управление. Въз основа на породените от техноинформационната и социална промяна нови тенденции се извежда ...