Дигиталните компетенции на счетоводителите в контекста на четвъртата индустриална революция

Автори

Ключови думи
счетоводство, дигитални компетенции, задачи, главен счетоводител, оперативен счетоводител, отчетник (счетоводство).

Резюме
Цел на настоящото изследване е да се очертаят базовите дигитални компетенции, които счетоводителите следва да притежават при упражняване на професията си. По-конкретно от обхвата на длъжностите (по НКПД – 2011), на които едно лице може да бъде назначено, са избрани - главен счетоводител, оперативен счетоводител и отчетник (счетоводство). Целта е да се направи сравнителен анализ между отделните класове по НКПД – 2011 и основните дигитални компетенции в зависимост от приоритетно изпълняваните задачи от лицата. Възприетият изследователски метод се основава на анализ на въведените в националната и международната нормативна рамка изисквания за притежавани компетенции и изпълнявани задължения по вид длъжност. В допълнение е направен анализ и на предложени в икономическа литература класификации и видове компетенции. Авторовите анализи са направени с подкрепата на национална научна програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“. Направените изводи и съждения способстват за по-доброто разбиране от страна на работници, работодатели и образователни институции относно необходимите дигитални знания и умения, които упражняващите съответната длъжност следва да притежават.

JEL Класификатор: M410, M400, M490
Кодове на научна квалификация:
Страници: 27
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ И НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АКТИВИТЕ НА БАНКИТЕ В СТРАНИТЕ ‒ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007 – 2017 Г.

    Публикацията е посветена на възвръщаемостта на банките в страните ‒ членки на Европейския съюз ‒ печалба след данъчно облагане, възвръщаемост на собствения капитал и възвръщаемост на активите. Разгледано е и изменението на показатели за оценяване качеството на банковите активи като: дела на експозиции под наблюдение и необслужвани ...

  • Конкурентни предимства при използване на биотехнолигични иновации

    Икономическите дефицити в страната формират ниския жизнен стандарт и незадоволителното качество на инвестиционната среда. Състоянието на стопанските процеси са основна причина, българската икономика да заема убедителното последно място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт и водеща позиция сред страните с най-бързо намаляващо население в ...

  • Личното и корпоративното подоходно облагане като източници на местни приходи – възможности и предизвикателства

    Политиката към разширяване на данъчните правомощия на местните власти има за резултат оптимизиране на вертикалните финансови отношения в публичния сектор и повишаване на икономическата ефективност и общественото благосъстояние. В условията на децентрализация (административна и вчастност фискална) на регионалните структури следва да се осигури ...