АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ И НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АКТИВИТЕ НА БАНКИТЕ В СТРАНИТЕ ‒ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007 – 2017 Г.

Автори

Ключови думи
банки, банкова система, показатели за възвръщаемост, печалба след данъчно облагане, възвръщаемост на собствения капитал, възвръщаемост на активите, показатели за оценяване качеството на банковите активи, съотношение на рискови експозиции към кредити и аванси на банките, специфични провизии, обезценки по кредити в банковата система, Европейски съюз

Резюме
Публикацията е посветена на възвръщаемостта на банките в страните ‒ членки на Европейския съюз ‒ печалба след данъчно облагане, възвръщаемост на собствения капитал и възвръщаемост на активите. Разгледано е и изменението на показатели за оценяване качеството на банковите активи като: дела на експозиции под наблюдение и необслужвани експозиции в кредити и аванси на банките, специфични провизии и обезценки по кредити в банките в Европейския съюз и еврозоната, които също както показателите за възвръщаемост силно се влияят от финансовата криза.

JEL Класификатор: G210
Кодове на научна квалификация:
Страници: 36
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Дигиталните компетенции на счетоводителите в контекста на четвъртата индустриална революция

    Цел на настоящото изследване е да се очертаят базовите дигитални компетенции, които счетоводителите следва да притежават при упражняване на професията си. По-конкретно от обхвата на длъжностите (по НКПД – 2011), на които едно лице може да бъде назначено, са избрани - главен счетоводител, оперативен счетоводител и отчетник (счетоводство). Целта е ...

  • Спонтанността на обществения живот и свободният човешки избор

    В статията се интерпретират фундаменталните въпроси за спонтанното формиране и протичане на обществения живот; за ролята на свободния човешки избор на цели, средства и действия; за връзката между спонтанността на обществения живот и неговото управление. Въз основа на породените от техноинформационната и социална промяна нови тенденции се извежда ...

  • Конкурентни предимства при използване на биотехнолигични иновации

    Икономическите дефицити в страната формират ниския жизнен стандарт и незадоволителното качество на инвестиционната среда. Състоянието на стопанските процеси са основна причина, българската икономика да заема убедителното последно място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт и водеща позиция сред страните с най-бързо намаляващо население в ...