Анонимно рецензиране

ДВОЙНО ВЪНШНО/НЕЗАВИСИМО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ЗА СП. ИКОНОМИКА 21

Редакционният съвет привлича известни учени от сферата на икономиката, мениджмънта, социалните науки и туризма, за осъществяване на двойно анонимно рецензиране на всеки от постъпилите ръкописи. Главният редактор, след проверка на оригиналността на текста, заличава името на автора от текста на материала и от свойствата на електронния файл и предоставя предложения ръкопис на двама рецензенти от институция, различна от тази на автора. В хода на оценяването те попълват специалния формуляр за рецензия, като в заключителната му част посочват еднозначно мнение, дали предложената разработка да се отхвърли или приеме (публикуване в представения за рецензиране вид; публикуване с представяне на подобрен вариант, одобрен с резолюция от рецензента без докладване пред Редакционен съвет; публикуване с представяне на одобрени от рецензента преработен вариант и доклад от автора до Редакционния съвет за направените промени, отразени бележки и препоръки; отрицателно становище за публикуване). В случай, че един от двамата рецензенти е отхвърлил статията, тя се предоставя за оценяване и на арбитър, чиято положителна оценка е необходимото условие за продължаване на процедурата.

След постъпването на рецензиите в редакционния съвет главният редактор уведомява автора за мнението на рецензентите и, ако е нужно, му предоставя заключителната част от рецензията за извършване на нужните корекции. Авторът връща новата редакция на статията си в двуседмичен срок. В текста се добавят имената на автора и афилиацията му, извършва се предпечатната подготовка и авторът получава вече странираната си статия, за да я авторизира за публикуване. Това е последната възможност за нанасяне на (вече само дребни) корекции.

Главният редактор е отговорен за определянето и обявяването на крайното решение за всеки ръкопис. Той има право и да отхвърлят тези ръкописи, които не са в съответствие с целите на списанието и не отговарят на горе споменатите критерии.